Свободна позиция за главен счетоводител, базиран в София

Меджик Флейм е бързоразвиваща се Група заета в сектор преработка на слънчоглед и производство на слънчогледово олио. Групата се състои от 6 компании, като основни са 2 от тях заети с производство.

Меджик Флейм е лидер на пазара на  реализация в България за производство на белен слънчголед, биркети и пелети.

Присъединявайки се към нашия екип Вие ще имате шанса да се развивате в среда от колеги с подобни ценности и да знаете, че работата Ви носи удовлетвореност.

Ние вярваме, че всеки един от служителите допринася и е отговорен за положителната промяна около нас.

Основни дейности:

Съвместно с финансовия директор и ръководейки оперативната счетоводна дейност, вие ще бъдете основна движеща сила за финансовия успех на фирмата. От вас се очаква да:

 • Отговаряте за счетоводната отчетност и за повишаване ефективността и рентабилността чрез контрол за спазване на финансовата дисциплина и предотвратяване на злоупотреби в процеса на изразходване на материалите и паричните средства;
 • Участвате при разработване на финансовия план и на методически указания за него;
 • Осигурявате съставянето на счетоводните отчети и изготвянето на балансите в определените срокове;
 • Участвате при анализиране на финансовите резултати и предлагате мерки за подобряването им;
 • Изготвяте доклади, справки и други документи по искане на финансовия директор;
 • Работи в тясно сътрудничество с други вътрешни отдели на компанията като подпомага и контролира дейността им.
 • Участва в създаването и управлението на вътрешни проекти по въвеждането на политики и процедури на групово ниво.
 • Контролира спазването на установените вътрешно – фирмени правила по оформяне на документите, свързани с движението на финансовите средства, стоково – материалните запаси, активите на дружеството, разчетите и плажежните задължения
 • Участва в комисиите по редовното извършване на инвентаризациите и контролира своевременното отразяване на резултатите от тях.
 • Своевременно отразява всички стопански операции, съгласно утвърдена счетоводна политика и корпоративни правила.
 • Участие в процесите по счетоводно приключване и изготвяне на счетоводни отчети на 3 от дружествата в групата;
 • Изготвянето на годишни и междинни консолидирани финансови отчети на дружествата от Групата;

Умения необходими за ролята

 • Висше счетоводно- икономическо образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;.
 • Трудов опит: минимум 5 г. трудов стаж по специалността;
 • Добро ниво на владеене на английски език
 • Експерт в ползване на счетоводни програмни продукти, с предимство са кандидати с познания в счетоводни системи Expert M и Бизнес Навигатор.
 • Добри умения за приоритизация на задачите;
 • Много добро познаване и прилагане на Данъчното законодателство и международни счетоводни стандарти;
 • Работа със Счетоводни стандарти, ВОП и ВОД на стоки и услуги, счетоводни сметки /активни, пасивни, активнно-пасивни/
 • Добри комуникативни умения и желание за работа в екип
 • Правилното осчетоводяване на паричните потоци;
 • Добри и осъвременени познания свързани с нормативната уредба:

В замяна ние ще Ви предложим:

 • Високо професионална и бързо развиваща се бизнес среда;
 • Добра работна етика;
 • Възможност да видите плодовете на вашите усилия;
 • Отлични условия на труд;
 • Карта Мутлтиспорт
 • Възможност за кариерно развитие и създаване на счетоводно/одитно звено в групата;
 • Конкуренто възнаграждение и допълнителни стимули свързани с резултатите на компанията;
 • Социални придобивки
 • Възнаграждението ще ви изненада приятно;

Ако желаеш да се присъединиш към професионалната общност на Меджик Флейм Груп, моля представете своя автобиография на bhristov@magicflame.eu. Оценяваме всяка изпратена кандидатура, като ще се свържем с избраните по документи кандидати. Мотивационно писмо /написано конкретно за настоящата кандидатура/ е предимство.

Всички изпратени кандидатури ще бъдат разгледани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.